Årsberättelse 2020

VD-ORD, Mia Brunell Livfors

Ett år av påfrestningar, motståndskraft – och acceleration!

2020 var ett år fyllt av stora påfrestningar på hälsa, ekonomi, individ och samhälle. 

Det var påtagligt också i våra verksamheter.  Men vårt 2020 är också en historia om motståndskraft. Om mängder av ledare och medarbetare som har klivit fram för att fortsätta utveckla våra verksamheter och säkerställa att vi tar vårt ansvar gentemot våra kunder, under ett år då inget kunde göras på autopilot. 

Den kraft och det ledarskap som visats på alla nivåer inom Axel Johnson gör att stolthet och ödmjukhet är de dominerande känslorna när jag summerar året. 

Det är också med stolthet som vi stänger böckerna för 2020 med ett resultat på 2 754 mkr. Givet att vi verkar inom flera av de branscher som drabbats allra hårdast av pandemin så är det en enastående kollektiv prestation – och långt högre än vad vi hade vågat drömma om under våren 2020.

Ännu viktigare än det enskilda årets resultat är att vi lyckades hålla blicken högt och hålla takten i vår förnyelse. Vi har under 2020 fortsatt att investera i förbättrad e-handel, automation, ökad teknisk kompetens och kapacitet, och vi bygger successivt en modernare och mer hållbar logistik. 

Att vi håller ett högt tempo i vår transformation är inte bara en känsla, utan det reflekteras också i våra siffror. När vi mäter framåtrörelsen mot vårt 10/50-mål – som säger att hälften av våra intäkter om tio år ska komma från sådant vi inte gör idag – så ser vi att vi under 2020 har hållit vår förnyelsetakt.

”Att vi håller ett högt tempo i vår transformation är inte bara en känsla, utan det reflekteras också i våra siffror.”

Utvecklingen i koncernbolagen

Vår industrigrupp Axel Johnson International redovisar ett rekordresultat på 816 mkr (746) mkr. Att detta görs under ett år av utmaningar, med stängda industrier på många håll i Europa under våren, stökiga leverantörskedjor och olika restriktioner på var och en av bolagets dryga 30 marknader, är en enastående bedrift.

Axfood gör ett mycket starkt resultat på 2 394 (2 173) mkr och växer mer än marknaden såväl i butik som online, där tillväxten landade på 112 procent. Även om dagligvaruhandeln sammantaget har stått stark under pandemin så är verkligheten mer skiftande. För samtidigt som Willys noterade försäljningsrekord såg vi stora tapp i besökstalen i butikerna längs norska gränsen och i många butiker i storstadslägen. Mot den bakgrunden är resultatförbättringen ett styrkebesked, som dessutom signalerar ytterligare potential framåt.

AxSol, som samlar våra investeringar inom solenergi, investerade i två nya bolag under året. Alight, som riktar sig mot företagsmarknaden, ingick i december ett avtal med Martin & Servera om bygget av Sveriges största solelpark. Vi ser stora möjligheter både till europeisk expansion inom våra befintliga innehav och i nya investeringar, på en marknad där vi verkligen kan växa med en av vår tids megatrender.

Dustin såg under våren hur många små- och medelstora företag pausade sina it-investeringar, men den affären kom tillbaka med kraft under årets andra halva. Samtidigt skapar den generellt accelererade digitaliseringen, och behovet av professionella it-miljöer också i många hem, stora möjligheter för Dustins kombination av hårdvara och online-tjänster.  

Kicks visade under ett år med branta besökstapp i fysisk butik att de investeringar i teknik och ny kompetens som vi gjort under senare år har skapat värde. Genom en snabbväxande och lönsam e-handelsförsäljning i kombination med besparingar så förbättrades resultatet – trots svåra och snabbskiftande marknadsförhållanden – till 37 (11) mkr. 

Martin & Servera har som Sveriges ledande restauranggrossist haft ett år där fallet på den privata restaurangmarknaden under flera månader varit uppemot 75–80 procent. Det har självklart slagit stenhårt mot resultatet som landade på -62 (426) mkr. Men när restaurangmarknaden till slut vänder står Martin & Servera väl rustat för tillväxt på en marknad som kommer att gynnas av underliggande trender som urbanisering och av människors fortsatta efterfrågan på bekvämlighet.

Åhléns resultat landade på -331 (-116) mkr, som en följd av främst drastiskt minskade besökstal på framför allt city-varuhusen, vilket gav ett försäljningsbortfall som tillväxten i e-handeln inte kunde kompensera för. Nya vd:n Annica Hagen leder arbetet med att hitta en hållbar framtida modell för Åhléns med nya grepp, byggd på ett omni-erbjudande med en förbättrad e-handelsupplevelse och lönsamhet i de fysiska varuhusen.

Vår investeringsverksamhet Novax har fortsatt att utveckla och investera inom sina temaområden retail-teknologi, hälsa, food tech och teknisk säkerhet – områden som alla har potential att bli betydande framtida delar av Axel Johnson. Vid årsskiftet ingicks avtal om en investering i Aqua Dental, som gör Novax till storägare inom Sveriges snabbast växande tandvårdskedja.

”Med det långsiktiga familjeägandet i ryggen har vi också under ett krisår kunnat fortsätta att utveckla våra företag och investera i framtiden”

Familjeägande ger riktning 

Vid sidan av det snabbfotade ledarskap vi såg i våra bolag så ser jag en ytterligare framgångsfaktor som bidragit till att vi hållit såväl kurs som fart genom 2020: Axel Johnsons ägare. Med det långsiktiga familjeägandet i ryggen har vi också under ett krisår kunnat fortsätta att utveckla våra företag och investera i framtiden, och utifrån gemensamma värderingar om långsiktighet och samhällsansvar har vi vägletts att prioritera ansvarstagande också när det haft ett kortsiktigt ekonomiskt pris.

Utifrån samma värderingar så fortsätter hållbarhetsarbetet och samhällsengagemanget att ha en central plats när vi fortsätter att utveckla Axel Johnson. Vi fokuserar särskilt på att reducera vår klimatpåverkan, att uppnå ökad cirkularitet och att utveckla vårt arbete inom social hållbarhet med fokus på mångfald och inkludering. 

Under 2020 startade vi Axelerate, ett nytt verksamhetsområde för att utveckla vårt arbete med mångfald och inkludering. Målet är att därigenom stärka våra bolags förmåga att attrahera och utveckla talang, att på bästa sätt förstå och serva sina kunder, och därtill göra Axel Johnson till marknadsledare och förebild inom området i det svenska näringslivet (läs mer på s. 33). 

”Om det är något vi har lärt oss under det senaste året så är det att förvänta oss det oväntade, och att agera snabbt när det inträffar.”

Framåt: Snabbhet, förnyelse och hållbar tillväxt

När vi analyserar vad av allt som hänt i våra marknader som kommer att innebära permanenta förändringar, så ser vi två huvudspår, där accelerationen i omställningen till e-handel är det ena.  Den andra stora rörelsen gäller förändringen av vår ekonomiska geografi, vilket hänger samman med hemarbetet. Det är omöjligt att sia om vilka beteendeförändringar som blir bestående efter pandemin och i vilken grad, men vi är övertygade om att vi kommer att se betydande och ihållande konsekvenser för inte bara arbetsmarknad, utan också för resande, handel och fastigheter (läs mer på sidorna 22–29). 

Det vi däremot vet är hur avgörande det är att fortsätta vara snabba på anpassning. Om det är något vi har lärt oss under det senaste året så är det att förvänta oss det oväntade, och att agera snabbt när det inträffar. 

Ingen av oss vet exakt när och hur våra samhällen kommer att ställa om till en vaccinerad vardag. Men när samhälle och marknader vänder uppåt ska vi i samtliga verksamheter inom Axel Johnson vara rustade för tillväxt. 

När vi blickar framåt gör vi det utifrån en urstark plattform med en stark finansiell bas, högt tempo i vår transformation och det långsiktiga familjeägandet som fundament. Kan vi därtill bygga vidare på den kultur av förändringsvilja och laganda som vi visade under fjolåret finns alla möjligheter att göra 2021 till ett år av tillväxt och framgångsrik förnyelse.

Fakta

Årets resultatAX 2754 mkr

ResultatAX är för de noterade bolagen resultat efter finansiella poster enligt IFRS och för de icke-noterade bolagen resultat efter finansiella poster exklusive goodwillavskrivningar, justeringar på tilläggsköpeskillingar, jämförelsestörande poster och avvecklad verksamhet. ResultatAX används för att möjliggöra ökad jämförelse mellan koncernbolagen och andra, noterade bolag utanför koncernen, och jämförelse mellan år.