Årsberättelse 2020

Resultat

Resultaträkning

 

Belopp i mkr 2020 2019
Nettoomsättning 86 864 88 213
Kostnad för sålda varor -70 315 -71 341
Bruttoresultat 16 549 16 872
Försäljningskostnader -10 378 -10 385
Administrationskostnader -5 462 -5 034
Andelar i intresseföretags resultat -140 -33
Övriga rörelseintäkter 1 464 953
Övriga rörelsekostnader -273 -129
Rörelseresultat före jämförelsestörande poster 1 760 2 244
Resultat från finansiella poster
Resultat från värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar -2 19
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter -40 100
Räntekostnader och liknande resultatposter -50 -95
Resultat efter finansiella poster före jämförelsestörande poster 1 669 2 267
Jämförelsestörande poster
Resultat före skatt 1 669 2 267
Skatt på årets resultat -619 -743
Resultat efter skatt 1 050 1 524
Hänförligt till
Moderföretagets aktieägare 239 712
Innehav utan bestämmandeinflytande 811 812
ResultatAX
Resultat före skatt 1 669 2 267
Goodwillavskrivningar 848 822
Goodwillavskrivningar intresseföretag 276 213
Justering av IFRS 16 och IAS 19 i Axfood 60 73
Övriga justeringar -99 25
Jämförelsestörande poster 0 0
2 754 3 400

 

Av- och nedskrivningar som ingår i resultatet 2020
Goodwill Övriga
immateriella
Materiella Intresseföretag Summa
Kostnad såld vara  -332 -170 -719 -1 221
Försäljningskostnader -486 -74 -257 -817
Administrationskostnader -28 -129 -120 -277
Övriga rörelsekostnader -2 -4 -6
Andelar i intresseföretags resultat -318 -318
-848 -377 -1 096 -318 -2 639
Av- och nedskrivningar som ingår i resultatet 2019
Goodwill Övriga
immateriella
Materiella Intresseföretag Summa
Kostnad såld vara  -369 -182 -682 -1 233
Försäljningskostnader -430 -57 -270 -757
Administrationskostnader -20 -113 -99 -232
Övriga rörelsekostnader -3 -1 -4
Andelar i intresseföretags resultat -253 -253
-822 -353 -1 051 -253 -2 479