Årsberättelse 2020

Resultat

Kassaflödesanalys

 

Belopp i mkr 2020-12-31 2019-12-31
Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster 1 669 2 267
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m m 2 579 2 427
4 248 4 694
Betald skatt -486 -764
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital 3 762 3 930
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Förändring varulager -184 -219
Förändring rörelsefordringar 631 -245
Förändring rörelseskulder 504 -273
Kassaflöde från den löpande verksamheten 4 713 3 193
Investeringsverksamheten
Förvärv av dotterföretag -517 -477
Avyttring av dotterföretag 39 122
Förändring immateriella anläggningstillgångar -468 -440
Förändring materiella anläggningstillgångar -1 051 -1 727
Förändring finansiella tillgångar -700 -651
Kassaflöde från investeringsverksamheten -2 697 -3 173
Finansieringsverksamheten
Förändring låneskulder -444 154
Förvärv av minoritetsandel -87 -1 474
Utbetald utdelning, övriga transaktioner med ägare -777 -1 153
Kassaflöde från finansieringsverksamheten -1 308 -2 473
Årets kassaflöde 708 -2 453
Likvida medel vid årets början 2 741 5 176
Kursdifferens i likvida medel -70 18
Likvida medel vid årets slut 3 379 2 741