Årsberättelse 2020

Resultat

Flerårsöversikt

 

Belopp i mkr  2020 2019 2018 2017 2016
Nettoomsättning 86 864 88 213 82 354 77 174 72 327
ResultatAX* 2 754 3 400 3 021 3 020 2 848
i % av nettoomsättning 3,2 3,9 3,7 3,9 3,9
Resultat efter finansnetto justerat för jämförelsestörande poster 1 669 2 267 2 194 2 464 2 455
Resultat efter finansnetto 1 669 2 267 2 094 2 405 3 698
Balansomslutning 29 782 29 226 29 661 28 180 25 771
Sysselsatt kapital 15 339 15 596 16 325 16 210 14 811
Räntabilitet på sysselsatt
kapital (%)
11 15 14 16 27
Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare 10 266 10 284 10 839 11 445 11 120
Soliditet (%) 41 41 44 48 50
Nettoskuldsättningsgrad (ggr) 0 0 0 0 0
Kassaflöde efter investeringar 2 016 20 983 377 3 326
Genomsnittligt antal årsanställda 22 574 22 272 21 506 20 358 19 342

*ResultatAX är för de noterade bolagen resultat efter finansiella poster enligt IFRS och för de icke-noterade bolagen resultat efter finansiella poster exklusive goodwillavskrivningar, justeringar på tilläggsköpeskillingar, jämförelsestörande poster och avvecklad verksamhet. ResultatAX används för att möjliggöra ökad jämförelse mellan koncernbolagen och andra, noterade bolag utanför koncernen, och jämförelse mellan år.