Årsberättelse 2020

Resultat

Balansräkning

 

Belopp i mkr 2020-12-31 2019-12-31
TILLGÅNGAR
Goodwill 2 883 2 889
Övriga immateriella anläggningstillgångar 1 457 1 345
Materiella anläggningstillgångar 4 574 4 498
Andelar i intresseföretag 1 340 1 292
Andra långfristiga värdepappersinnehav 1 007 711
Uppskjutna skattefordringar 470 389
Övriga finansiella anläggningstillgångar 153 158
Summa anläggningstillgångar 11 884 11 282
Varulager m m 7 829 7 782
Kundfordringar 4 115 4 822
Kortfristiga fordringar 2 575 2 599
Kortfristiga placeringar 353 1 003
Kassa och bank 3 026 1 738
Summa omsättningstillgångar 17 898 17 944
SUMMA TILLGÅNGAR 29 782 29 226
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare 10 266 10 284
Innehav utan bestämmande inflytande 1 826 1 706
Summa eget kapital 12 092 11 990
Långfristiga räntebärande skulder 2 658 3 155
Uppskjutna skatteskulder 1 049 1 015
Övriga räntefria långfristiga skulder 688 547
Summa långfristiga skulder 4 395 4 716
Kortfristiga räntebärande skulder 506 453
Leverantörsskulder 7 044 6 869
Övriga kortfristiga räntefria skulder 5 745 5 198
Summa kortfristiga skulder 13 295 12 520
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 29 782 29 226