Årsberättelse 2020

Social hållbarhet

Fokus på mångfald och inkludering

Social hållbarhet handlar om att tillgodose grundläggande mänskliga behov men också att utveckla samhällen som möjliggör jämlikhet och delaktighet. I våra bolag arbetar vi med att genom uppförandekoder, revisioner och utbildningsinsatser förbättra villkor och medvetenhet i produktionen, men också med att säkerställa att vi bygger inkluderande företag som i förlängningen bidrar till ett samhälle som håller samman.

Mångfald och inkludering är viktiga frågor för oss som företag och för samhället i stort, och har länge varit ett prioriterat område för Axel Johnson. Alltför många dörrar in till näringslivet står stängda för människor med olika bakgrund och erfarenheter, samtidigt som företag behöver bli bättre på att hitta rätt kompetens. Oliktänkande, nya perspektiv och en stark sammanhållning hjälper oss att utvecklas, och att bättre förstå våra kunder. 

Under 2020 växlade vi upp arbetet med frågorna genom att sätta upp Axelerate, en ny enhet centralt för att driva arbetet ännu mer professionellt och konsekvent – dels internt i våra bolag, dels för att utveckla samhällsförbättrande initiativ med organisationer som vi på olika sätt är med och driver eller utvecklar.

Axelerate ska tillsammans med våra bolag driva ett mångfalds- och inkluderingsarbete som säkerställer att vi tar tillvara på all kompetens, och att alla känner sig inkluderade oavsett bakgrund. Målet är att bli ledande på mångfald och inkludering och vara en positiv förändringskraft i det samhälle vi är en del av.

Mångfald handlar för oss om vilka vi är – våra likheter och olikheter. Vi tror att olika erfarenheter bland våra medarbetare berikar våra verksamheter och vi strävar efter mångfald av både perspektiv, som kompetens och erfarenheter, och av synliga olikheter, som kön, ålder eller etnicitet.  Våra medarbetare och kunder ska känna att de hör hemma hos oss och att vi värderar olikheter. Det förutsätter att vi aktivt jobbar med att skapa inkluderande arbetsplatser. 

Axelerate fokuserar på att växla upp insatserna i våra bolag inom tre fokusområden. Det första är att säkerställa att vi har kompetensbaserade och fördomsfria rekryterings-och befordringsprocesser genomgående i våra bolag. Den andra delen handlar om att förankra värderingarna i handling, genom att rusta ledare och medarbetare att vara inkluderande i praktiken, och förstå medarbetares upplevelser av inkludering och diskriminering. Vårt tredje fokusområde är att fortsätta öka vårt samhällsengagemang genom samarbete mellan våra bolag och externa aktörer, där vi också driver eller medfinansierar ett antal sådana externa initiativ.

Vi har flera viktiga partnerskap som syftar till att driva förändring på samhällsnivå och i våra bolag. 

Vi är delägare i Mitt Liv, ett socialt aktiebolag som jobbar med utbildning och rådgivning inom mångfald, inkludering och mentorprogram för utlandsfödda akademiker. 

Vi är också huvudpartner till The Global Village som står bakom Järvaveckan, en viktig mötesplats för inkludering.

Portalen ÖppnaDörren är en samlingsplats för de organisationer Axel Johnson stöttar som arbetar för att bidra till ökad mångfald och inkludering genom att skapa möten: Yrkesdörren, Nya Kompisbyrån och Svenska med baby. ÖppnaDörren utvecklades inom ­Axfoundation och blev 2020 en del av ­Axelerate.

Tre frågor till Eliza Kücükaslan, verksamhetschef för Axelerate

Varför är detta viktigt för Axel Johnson?

– Från Axel Johnsons perspektiv finns det framför allt tre drivkrafter: Det första och mest basala är att rekrytera från hela talangpoolen. Vi ökar möjligheten att hitta bäst kompetens och vi blir attraktivare för fler. Tillhörighet på arbetsplatsen gör att medarbetare utvecklas, presterar bättre, trivs och blir mer engagerade.

För det andra att förstå våra kunders behov. Olikheter bland våra medarbetare gör att vi kan relatera till olika kunders behov bättre och fler känner sig hemma hos oss. 

Det tredje är att en mångfald av perspektiv möjliggör nytänkande som leder till nya lösningar, bättre utveckling och beslutsfattande och därmed bättre verksamheter.

 Sedan finns det självklart också ett grundläggande samhällsperspektiv i det här. Ett förebyggande arbete för likabehandling och inkludering leder till rättvisare och inkluderande samhällen och positiv samhällsutveckling. 

Vad är svårast?

– Förändring är alltid svårt! Ska jag lyfta något enskilt så är det att vi jobbar med ett område som inte har några färdiga svar, modeller och kpi:er. När och på vilken nivå är det exempelvis relevant och rätt att mäta bakgrund? Vi vill ju ge individer utrymme att utvecklas och bedömas på lika villkor, och rätten att mötas och mätas just som unik individ och inte som representanter för en grupp. Samtidigt tittar vi ibland aggregerat på gruppnivå för att följa utvecklingen. Där finns oundvikligen en spänning.  

Vad är roligast?

– Ambitionsnivån! Vi har en ambition om att vara ledande, och det märks också i den uppmärksamhet arbetet får, där både vår vd och styrelseordförande sitter i Axelerates styrgrupp.