Årsberättelse 2020

Partnerskap

Samarbeten för positiv samhällspåverkan

I tillägg till den dagliga verksamheten i våra bolag så medverkar vi också i ett antal partnerskap som bidrar till vår och vår omvärlds hållbara utveckling:

The global village (Järvaveckan)

Politikerveckan Järva (Järvaveckan) är ett initiativ som startades år 2016 av Ahmed Abdirahman, grundaren av den ideella föreningen The Global Village. Järvaveckan skapades utifrån en vision att minska avståndet mellan politiken och medborgarna och motverka utanförskap i de utsatta förorterna. Axel Johnson gick år 2018 in som huvudpartner till Järvaveckan och Global Village, och har nu förlängt det partnerskapet till och med 2023. Under 2019 lockade Järvaveckan 53 000 besökare, jämfört med 30 000 föregående år. 2020 ställdes veckan in på grund av pandemin, och nu är siktet på ett digitalt genomförande 2021 och återgång till fysiska evenemang därefter. Vid sidan om Järvaveckan har Global Village blivit en central punkt i den svenska debatten och kunskapsspridningen kring frågor kopplade till integration och utvecklingen i Sveriges utanförskapsområden.

Forum för levande historia/natur och kultur

Hösten 2020 genomförde Axel Johnson för andra gången ett projekt tillsammans med Forum för levande historia och bokförlaget Natur & Kultur, där vi skänkte Hédi Frieds böcker ”Frågor jag fått om förintelsen” och ”Historien om Bodri” i 50 000 exemplar till svenska niondeklasser respektive lågstadieklasser. Dessutom fick samtliga klasslärare en handledning som stöd i arbetet med boken.

Forum för omställning

Forum för Omställning (FfO) bildades 2018 i syfte att hjälpa till att stärka Sveriges förutsättningar att möta de förändringar som sker inom digitalisering, automatisering och nya affärsmodeller. Axel Johnson är ett av de bolag som via FfO bidrar till dialog och konkreta förslag för en framgångsrik strukturomvandling.

Digital idag

Axel Johnson medverkade, delvis genom Forum för Omställning (ovan), under 2019 till sjösättandet av en nationell dag som syftar till kunskapsspridning och diskussion om digitaliseringens möjligheter, utmaningar och konsekvenser, med målet att hjälpa oss att forma bästa möjliga digitala samhälle. År 2020 växte den digitala nationaldagen till 285 aktiviteter på 110 orter runtom i Sverige. 215 aktörer från både näringsliv, offentlig sektor, fackföreningsrörelse och universitetsvärlden deltog. Axel Johnsons styrelseordförande Caroline Berg som sitter i styrelsen för Forum för Omställning medverkade och även Dustin, Kicks, Mat.se och Axel Johnson International anordnade eller medverkade i seminarier.

Handelshögskolan i Stockholm

Sedan 2010 är Axel Johnson partnerföretag till Handelshögskolan i Stockholm och dess Center for Retailing (CFR). Vid CFR bedrivs utbildning och forskning i nära samarbete med den svenska detaljhandeln. Centret ansvarar bland annat för Handelshögskolans treåriga kandidatprogram i Retail Management där Axel Johnson deltar.

Axfoundation – vårt närmaste partnerskap

Antonia Ax:son Johnson grundade Axfoundation 1993 som en fristående, icke vinstdrivande verksamhet med syftet att arbeta konkret och praktiskt med hållbarhetsfrågor – med innovation och en tro på företagande som förändringskraft som utgångspunkter. Verksamheten omfattar täta samarbeten med företag, forskare och civilsamhälle och spänner över tre programområden:

  • Framtidens mat
  • Cirkulär ekonomi
  • Hållbar produktion och konsumtion

Axfoundation är helt fristående i förhållande till Axel Johnson, men samarbetar med oss och våra bolag i en rad enskilda projekt. Här följer tre exempel från 2020: 

Resursfisk: Sverige har stora resurser av näringsrik sjömat, men bara ett fåtal arter äts i betydande skala. Delikata men svårrensade fiskar slängs ofta tillbaka i vattnet. Genom att ta vara på exempelvis braxen minskas resursslöseriet och importberoendet. Axfoundation har tillsammans med forskare, kockar, kostchefer, yrkesfiskare och Länsstyrelsen Stockholm skapat en infrastruktur för att ta tillvara underutnyttjade fiskarter och tagit fram en Braxenfärs på grönlistad fisk från Vänern och Mälaren. Axfood-bolaget Urban Deli har varit delaktig i receptutveckling och provlagning och serverar produkten sedan den kom ut på marknaden 2020. 

Plastics Progress Tool: Axfoundation har tillsammans med Axel Johnson-koncernens bolag börjat utveckla en metod och ett digitalt verktyg för uppföljning av plastanvändningen i svenska företag.  Kicks och Åhléns var med i utvecklingen från start och även först ut att testa verktyget. När verktyget är klart, och om utvärderingen visar på positiva resultat, är målet att nå ut med lösningen brett bland företag i Sverige och på så sätt bidra till ett mer enhetligt sätt att mäta plastanvändning. 

ÖppnaDörren: Hösten 2020 knoppades Axfoundations integrationsinitiativ ÖppnaDörren av och blev en del av Axel Johnsons Axelerate. Det som en gång börjat som en småskalig innovation för att snabba på utrikesföddas etablering på den svenska arbetsmarknaden hade då vuxit till en satsning där 60 000 nya och etablerade svenskar mötts genom ÖppnaDörrens partnerorganisationer Yrkesdörren, Svenska med baby och Nya Kompisbyrån sedan starten 2015