Årsberättelse 2020

Klimat

Reduktionsmål uppnått – höjd ambition framåt

Målet för 2020 har uppnåtts – men den stora resan mot klimatneutralitet återstår

Bolagen inom Axel Johnson strävar efter att använda resurser effektivt och på ett sätt som minskar påverkan på miljön. Prioriterade områden är att minska energiförbrukningen i butiker, på kontor och lager samt att minska utsläppen från våra transporter. Avseende transporter minskar vi miljöbelastningen genom effektivisering i form av bland annat förbättrad ruttplanering och fyllnadsgrad, samt genom en gradvis övergång till en mer diversifierad och grönare fordonsflotta.

Koncerngemensamt klimatmål

Under 2018 tog Axel Johnson fram ett koncerngemensamt klimatmål. Axel Johnson använder sig av det så kallade GHG-protokollet för att förstå, kvantifiera och redovisa utsläppen av växthusgaser. GHG-protokollet kategoriserar utsläppen i olika områden. Axel Johnson väljer att i målsättningen inkludera utsläppen från hela Scope 1, som inkluderar förbränning av fossila bränslen för till exempel tillverkning i egenägda fabriker eller utsläpp från egenägda eller leasade fordon, hela Scope 2, som inkluderar förbrukning av el, fjärrvärme och fjärrkyla samt två delar av Scope 3 – tjänsteresor samt ingående och utgående transporter.

Mätningen visar att vi når vårt mål om en 25-procentig minskning till 2020 (med 2016 som basår). Förklaringarna är bland annat en mer utsläppseffektiv logistik och investeringar i energieffektivitet i varuhus och lager.

Ett annat område, som ligger utanför vår CO2-mätning men där våra bolag har genomslag, är att genom information och nudging gentemot våra kunder skapa ett växelspel som möjliggör för dem att fatta informerade köpbeslut. Det gäller Klubb Hemköp, som dubblar bonusen på klimat- och hälsovänliga produkter och Kicks som lyfter miljövänliga transportsätt genom att göra dessa till det förvalda alternativet. Tittar vi framåt så är det vår övertygelse att vi som företag bör ta ett allt större ansvar för att även redogöra för, och minska, klimatpåverkan från de produkter från andra aktörer som säljs inom ramen för våra verksamheter.

 

 

Data för elektrifiering

Under hösten inledde Axfood ett samarbete med Scania med syfte att utveckla nya lösningar för att elektrifiera tyngre transporter. Scania ska bidra med rådgivning och tjänster, och i ett första skede inhämtas data för att kartlägga rutter för att kunna optimera fordonsplanering, val av rutter och laddtider för ellastbilar. Det första steget i samarbetet innebär leverans av Scanias nya elektriska lastbil och nya hybridlastbil till Dagab. Driften och erfarenheterna kommer att vara vägledande för att bedöma förutsättningarna för den fortsatta utbyggnaden av elfordonsflottan.

Soltillväxt och Sveriges största solpark

I AxSol har Axel Johnson ett koncernbolag där tillväxt harmonierar perfekt med positiv klimatpåverkan. Det gäller i ännu högre utsträckning på marknader utanför Sverige, som Polen, där solenergin överlag ersätter energislag med betydligt sämre klimatprofil. I slutet av 2020 tecknade Martin & Servera och AxSols portföljbolag Alight avtal om byggandet av Sveriges största solpark. Den kommer när den tas i bruk våren 2022 att täcka mer än 40 procent av Martin & Serveras elförbrukning.

Hållbarhetsrapporter från våra bolag 

Axfood 2020

Martin Servera 2020

Dustin 2019/2020

Hållbarhetsrapporer från Åhlens, Kicks och Axel Johnson International är ännu inte publicerade.