Årsberättelse 2020

Våra koncernbolag

Axel Johnson International

En osäker global marknad till trots lyckades Axel Johnson International nå ett rekord-resultat på 816 miljoner kronor för 2020. Tillväxt är i fortsatt fokus och gruppens strategi har visat sig välfungerande även under allvarliga kriser. 

Fortsatt starkt resultat

2020 blev ett utmanande år även för Axel Johnson International på grund av coronapandemin. Effekterna på omsättning och resultat blev dock betydligt mindre än vad som först befarades. Den totala nettoomsättningen uppgick till 11,6 miljarder kronor, en minskning med fyra procent jämfört med 2019. Av detta svarade den organiska omsättningen för en nedgång med sju procent, valutaeffekter gav en nedgång med två procent medan förvärv gav en positiv omsättningseffekt med fyra procent.

Resultatet uppgick till 816 miljoner kronor, att jämföras med 746 miljoner kronor under det tidigare rekordåret 2019.

Under året förvärvades sammanlagt åtta bolag i 30 länder med en sammanlagd omsättning på 525 miljoner kronor. Förvärven avsåg både nya bolag och tilläggsförvärv i befintliga bolag.  

Stärkt närvaro och hållbarhetsfokus i Kina

I Kina har den lokala organisationen på kort tid växt från tre till tretton personer. Expansionen är ett viktigt steg i att fortsatt utveckla den verksamhet som arbetar med kvalitetssäkring av lokala leverantörer. Under året har ett omfattande arbete genomförts med granskning av leverantörer för att säkra transparens och hållbarhet i leverantörskedjan.  

” Axel Johnson Internationals strategiska inriktning har visat sig fungera väl även under allvarliga kriser.” 

Lyckad digital omställning

Axel Johnson Internationals strategiska inriktning har visat sig fungera väl även under allvarliga kriser. 

En skalbar organisation, gemensamma digitala verktyg och ett decentraliserat beslutsfattande har gjort det möjligt för alla bolag i gruppen att möta utmaningarna utifrån sin lokala marknad. 

Rekrytering av personal, förvärv av nya bolag och kundkommunikation har kunnat genomföras med goda resultat, trots avsaknad av fysiska möten. Tack vare VR-teknologi har också installationer, service och underhåll hos kunder genomförts digitalt. 

Fokus på fortsatt tillväxt

Gruppen står väl rustad för framtiden tack vare mångfalden av affärssegment, regioner och förbättrade produkter. Tillsammans med en tydlig strategi och starka affärsmodeller ligger målet fast att fortsätta växa mer än respektive marknad med en balanserad kombination av organisk tillväxt och förvärv.

Fakta

Axel Johnson International är en industrikoncern som förvärvar och utvecklar teknikdrivna industribolag på strategiska nischmarknader. Koncernen omfattar 150 bolag i 30 länder.

Ägarandel: 100 %
Affärsområden: Driveline Solutions, Fluid Handling Solutions/AxFlow, Industrial Solutions, Lifting Solutions, Power Transmission Solutions och Transport Solutions
Antal anställda: 4 436
Hemsida: www.axinter.com

NYCKELTAL, MKR 2020 2019
Nettoomsättning 11 632 12 095
ResultatAX 816 746
Resultat efter finansnetto 472 329